PRAVNA PODRUČJA

Građansko pravo

 • Sastavljanje i podnošenje tužbi u parničnim postupcima
 • Zastupanje u postupcima utvrđenja i zaštite prava vlasništva i posjeda
 • Zastupanje u sporovima iz autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava
 • Zastupanje u postupcima isplate i drugim postupcima
 • Pravo medija; podnošenje zahtjeva za ispravak, podnošenje tužbi za objavu ispravka, podnošenje tužbi radi naknade štete i zastupanje u postupku
 • Zastupanje u svim vrstama parničnih i izvanparničnih postupaka

Zemljišnoknjižno pravo i nekretnine

 • Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima vezano za promet nekretnina i upisa u zemljišne knjige (upis vlasništva, etažnog vlasništva, hipoteka, služnosti i sl.) te provjera nekretnine prije kupnje (“due diligence”)
 • Pravno savjetovanje vezano za zaštitu posjeda, stjecanje i zaštitu prava vlasništva, zajedničkog vlasništva, suvlasništva i etažnog vlasništva, služnosti, založnog prava i prava građenja sastavljanje i analiza ugovora
 • Pravno savjetovanje i zastupanje u pojedinačnim ispravnim postupcima i postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Ovršno pravo

 • Izrada prijedloga za ovrhu i provođenje ovrhe
 • Zastupanje vjerovnika i dužnika o ovršnim postupcima: Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima naplate potraživanja upućivanjem opomena te zastupanje klijenata pred javnim bilježnicima i sudovima u postupcima ovrhe radi ostvarenja novčanih i nenovčanih tražbina (ovrhe radi predaje u posjed, povrata na radno mjesto te u postupcima osiguranja izdavanjem privremenih mjera i prethodnih mjera)
 • Sastavljanje pravnih lijekova u ovršnom postupku

Radno pravo

 • Pravno savjetovanje i zastupanje poslodavaca i radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa; pravno savjetovanje prilikom zasnivanja radnog odnosa te sastavljanje ugovora o radu, ugovora o djelu, managerskih ugovora, pravilnika o radu i drugih općih akata poslodavca.
 • Pravno savjetovanje i zastupanje u slučaju otkaza ugovora o radu kao i drugim slučajevima prestanka radnog odnosa; pravno savjetovanje i zastupanje poslodavaca kao i radnika u radnim sporovima te pružanje drugih pravnih usluga iz područja radnog prava.

Naknada štete

 • Pripremanje i sastavljanje zahtjeva za naknadu štete / Zastupanje u mirnom postupku, te sudskim postupcima

Upravni postupci i sporovi

 • Pokretanje upravnog postupka
 • Zastupanje u ispitnom postupku, te postupku osiguranja dokaza i na usmenoj raspravi
 • Sastavljanje žalbi, prigovora, prijedloga upravnog ugovora, prijedloga za obnovu postupka, prijedloga za oglašavanje rješenja ništavim, prijedloga za poništavanje i ukidanje rješenja i ostalih prijedloga
 • Pokretanje upravnog spora i zastupanje u upravnim sporovima

Prekršajno pravo

 • Pravno savjetovanje i zastupanje u prekršajnim postupcima pred Prekršajnim sudovima

Obiteljsko pravo

 • Pravno savjetovanje
 • Zastupanje u postupcima razvoda braka i uzdržavanja
 • Podjela bračne stečevine

Nasljedno pravo

Stečajni postupak

 • Prijedlozi za pokretanje postupka, prijave tražbina
 • Zastupanje na ročištima i u radu sjednica vjerovnika

Ugovori

 • Savjetovanje prilikom pregovora oko sklapanja ugovora, izrada predugovora te izrada svih vrsta ugovora: ugovora o kupoprodaji, ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o najmu, zakupu poslovnog prostora, darovanju, zajmu, posudbi, ugovora o djelu, ugovora o građenju, ugovora o nalogu, ortakluku te svih vrsta drugih ugovora
 • Pravno savjetovanje glede obvezno pravnih odnosa: preuzimanja duga, pristupanja dugu, cesije, preuzimanje ispunjenja, asignacije, prijenosa ugovora te u slučaju raskida ugovora, prijeboja te u drugim slučajevima prestanka ugovora
 • Zastupanje u postupcima ništetnosti i pobojnosti ugovora te u postupcima pobijanja dužnikovih pravnih radnji

Naš pristup temelji se na pažljivom slušanju, pružanju jasnih i razumljivih savjeta te našoj sposobnosti brzog reagiranja na sve pravne zahtjeve.